··· verkoop voorwaarden  

Artikel 1- Het toepassingsgebied
De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van het bedrijf Quirex B.V. (wij), en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten (u) via de websites www.quirex.nl en www.easybee.nl. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen.

Artikel 2 - Downloaden
U kunt een trial versie (ShareWare en/of Lite versie) van al onze software gratis downloaden van onze website www.quirex.nl. Deze software is pas volledig functioneel nadat er een licentiecode is gekocht. Tevens is het geoorloofd de software onbeperkt verder te verspreiden.

Artikel 3 - Prijzen
De produktprijzen zijn aangegeven in euro, inclusief BTW. Voor alle bestellingen buiten de Europese Unie worden de facturen automatisch exclusief btw berekend Quirex B.V. is niet aansprakelijk voor douanerechten of andere lokale belastingen of importrechten of Staatsbelastingen die eventueel van toepassing zijn. Deze komen voor uw rekening. Alle bestellingen, waar ze ook vandaan komen, moeten in euro worden betaald.

Speciale aanbiedingen: speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode. Mocht er tegelijkertijd meer dan een speciale aanbieding voor eenzelfde produkt gelden, dan behoudt Quirex B.V. het recht om zijn klanten de voordeligste aanbieding te bieden, aangezien er maar een speciale aanbieding tegelijkertijd geldt. Quirex B.V. behoudt het recht om de prijzen ten alle tijden te wijzigen. De produkten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling.

Artikel 4 - Bestellingen
Wij aanvaarden uw bestellingen onder de algemene verkoopvoorwaarden. Met het doen van een bestelling verklaart u akkoord te gaan met de geldigheid van de algemene voorwaarden. Bovendien verklaart u dat de trial versie (ShareWare en/of Lite versie) van het programma naar behoren en tevredenheid werkt, waarmee restitutie van het aankoopbedrag als gevolg van een ondeugdelijk produkt kan worden uitgesloten.

U kunt een licentiecode voor uw gedownloade software bestellen via onze website www.quirex.nl. N.B. Een licentiecode voor Quirex software is persoonlijk en niet overdraagbaar. Licentiecodes voor de thuisversie van de software mogen uitsluitend binnen één huishouden worden gebruikt.

Artikel 5 - Bevestiging
Wanneer u na de bestelprocedure op de knop Bestel klikt, verklaart u de bestelling te aanvaarden als ook deze Algemene Verkoopvoorwaarden, in hun geheel en zonder voorbehoud. De door Quirex B.V. geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Quirex B.V. en zijn klanten.

Artikel 6 - Levering
Al onze software produkten moeten (vooralsnog) worden gedownload van de website www.quirex.nl. De bijbehorende licentiecodes worden na bestelling per email, samen met de factuur, geleverd. N.B. Een licentiecode voor Quirex software is persoonlijk en niet overdraagbaar. Licentiecodes voor de thuisversie van de software mogen uitsluitend binnen één huishouden worden gebruikt.

Artikel 7 - Bereikbaarheid servers
Enkele produkten van Quirex B.V. maken gebruik van databases die worden gehost op servers van Quirex B.V. Een voorbeeld hiervan is de Easybee browser. Met betrekking tot de bereikbaarheid van der servers geldt het volgende:

i. Quirex B.V. zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de bereikbaarheid van de servers in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden.

ii. De klant dient storingen in het functioneren van de servers terstond te melden aan Quirex B.V.

iii. Quirex B.V. zal een storing in de bereikbaarheid van de servers zo spoedig mogelijk, nadat de storing door de klant is gemeld, opheffen.

iv. Reclamaties naar aanleiding van een onbereikbare server zijn niet mogelijk. Echter, om onze klanten tegemoet te komen voor eventuele storingen in de bereikbaarheid van onze servers wordt de licentieperiode standaard met één maand verlengd ten opzichte van de periode waarvoor de overeenkomst is aangegaan.

Artikel 8 - Betalingen
Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn volledig te worden betaald. Quirex B.V. aanvaardt geen betaling in termijnen. Vindt betaling niet binnen de termijn plaats, dan is de klant zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is van rechtswege in verzuim. Quirex is gerechtigd vanaf de dag dat de betaling plaats had moeten vinden een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand van het gehele verschuldigde bedrag, als ook administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling plaatsvindt na aanmaning. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, ter inning van het verschuldigde en niet tijdige betaalde bedrag zijn voor rekening van de afnemer.

Quirex B.V. is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluitend onder rembours te verzenden, dan wel om nadere voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling.

Quirex B.V. behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren, te annuleren of op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, indien u met enige betaling van de overeenkomst of een eerder overeenkomst in gebreke bent.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Quirex B.V. vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privé-gebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van Quirex B.V. is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 10 - Ontbinding
Ieder verzuim van de afnemer geeft Quirex B.V. de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan de afnemer gerichte schriftelijke verklaring. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het emailadres van de klant verstaan.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
Alle aangeboden produkten vallen onder de in Nederland van kracht zijnde wetgeving. Quirex B.V. kan niet aansprakelijk gehouden worden indien niet wordt voldaan aan de regelgeving van een land waar de produkten worden geleverd.

Quirex B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover Quirex aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

Quirex B.V. is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, geleden door de wederpartij en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan.

Quirex B.V. is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van programmatuur, van welke aard ook en door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient te allen tijde zelf een back-up te houden van zijn programmatuur en gegevens. Quirex B.V. is evenmin aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van mankementen of defecten in de programmatuur.

Indien de wederpartij zaken, waaromtrent Quirex B.V. hem zonder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op ander wijze, onder welke titels ook, als dan niet in gebruik van een ander overdraagt of te zijner beschikkingstelt, is de wederpartij verplicht Quirex B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met de door Quirex B.V. aan de wederpartij geleverde zaken.

In alle gevallen waarin Quirex B.V. een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen Quirex´s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep doen, als was dit door de betrokken werknemers hulppersonen bedongen.

Artikel 12 - Nietigheid, vernietigbaarheid
Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 13 - Toepasselijk recht - Procedures
Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen zijn alleen rechters in Nederland bevoegd.

Artikel 14 - Persoonsgegevens
Quirex B.V. zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Quirex B.V. gebruikt om uw bestellingen uit te voeren.

Artikel 15 - Gegevens over Quirex B.V.
Quirex B.V.
Waterdriebladlaan 5
7534 KA Enschede
email: info@quirex.nl Copyright Quirex 2003